Menu Zavrieť

Mesiac: apríl 2021

Akčný plán otvoreného vládnutia

Akčný plán je základom účasti miestneho člena OGP v Partnerstve pre otvorené vládnutie. Skladá sa zo súhrnu otvorenej strategickej vízie miestnej samosprávy plus súbor záväzkov, ktorých cieľom je inštitucionalizovať túto strategickú víziu v rámci jurisdikcie. Akčný plán musí byť výsledkom procesu spoluvytvárania, v ktorom zúčastnené strany z verejnej správy a mimovládneho sektora spoločne pracujú na strategickej vízii a sprievodných záväzkoch na podporu transparentnosti, zodpovednosti a účasti verejnosti počas obdobia platnosti akčného plánu. Kľúčové prvky akčného plánu sú tieto: Obdobie akčného plánu: Akčné plány musia byť v súlade s funkčným obdobím miestnej samosprávy. To znamená, že sa začína vtedy, keď jurisdikcia vstúpi do OGP Local a musí sa skončiť najmenej dva (2) mesiace pred koncom funkčného obdobia súčasnej administratívy. Toto musí byť jasne uvedené v čase predloženia akčného plánu. V prípade jurisdikcií bez volieb môže obdobie akčného plánu zodpovedať obdobiu strednodobej stratégie súčasnej vlády alebo si  jurisdikcia môže vybrať obdobie od jedného do štyroch rokov. Komponenty: Akčný plán pozostáva zo: Zhrnutie strategickej vízie otvorenej miestnej samosprávy, ktorá načrtáva dlhodobú víziu a zásady otvorenej samosprávy a ciele, ktoré plánuje jurisdikcia dosiahnuť počas obdobia akčného plánu. Okrem toho musí opisovať mechanizmy zapojenia mimovládnych zainteresovaných strán počas obdobia akčného plánu, ako aj nezávislý monitorovací orgán. Strategická vízia miestnej otvorenej verejnej správy môže byť novovytvorená alebo môže byť revíziou existujúcej vízie. Prvých päť záväzkov, ktoré predstavujú konkrétne, merateľné opatrenia, ktorých cieľom je realizácia strategickej vízie miestnej otvorenej samosprávy. Všetky záväzky musia byť vypracované v procese spoluvytvárania a po ich úplnej implementácii ich musí vyhodnotiť monitorovací orgán. Počet záväzkov: Akčné plány v rámci OGP Local môžu mať v každom okamihu až päť záväzkov pre jednotlivé jurisdikcie, alebo až 12 záväzkov pre spoločné akčné plány. Po úplnom splnení záväzku je potrebné ho posúdiť a je možné spoločne vytvoriť nový záväzok a zahrnúť ho do akčného plánu, pokiaľ sa dá úplne splniť počas zostávajúceho obdobia akčného plánu. Jazyk: Akčné plány musia byť predložené podpornej jednotke OGP v angličtine, aby sa zabezpečilo, že sa ľudia z miestnych jurisdikcií za hranicami môžu dozvedieť o reformách otvoreného vládnutia. Po uzavretí akčného plánu budú mať miestni členovia OGP medzi ukončením jedného akčného plánu a predložením ďalšieho maximálne štyri (4) mesiace. Počas tohto obdobia musí člen spoluvytvárať novú miestnu strategickú víziu otvorenej vlády a počiatočné záväzky. Formát a obsah Akčný plán sa predkladá elektronicky prostredníctvom online formulára. Bude sa skladať z dvoch častí: i) strategickej vízie miestnej otvorenej samosprávy a ii) jednotlivých záväzkov. V tomto čase môže samospráva predložiť aktualizovaný list o podpore. Strategická vízia miestnej otvorenej samosprávy V tejto časti akčného plánu sa stanoví strategická vízia, ktorou sa bude riadiť činnosť samosprávy počas celého obdobia platnosti akčného plánu. Mala by vychádzať z politických zásad, usilovať sa o dosiahnutie dlhodobých výsledkov a určiť strednodobé výstupy. Strategická vízia miestnej otvorenej verejnej správy si vyžaduje inkluzívny proces, aby sa zabezpečila “účasť” kľúčových aktérov v rámci verejnej správy aj mimo nej. Na zabezpečenie takejto podpory sa na vypracovaní alebo zdokonalení strategickej vízie miestnej otvorenej samosprávy musia podieľať všetky relevantné zainteresované strany, najmä občania a organizácie občianskej spoločnosti. V súlade s tým musí strategická vízia opisovať proces jej vypracovania alebo zdokonaľovania – vrátane miery a výsledkov účasti verejnosti – a spôsob organizácie miestneho člena OGP na zabezpečenie nepretržitého zapojenia mimovládnych zainteresovaných strán do vypracovania a plnenia záväzkov. Nakoniec musí obsahovať aj celkové informácie o činnostiach, ktoré sa budú počas tohto obdobia vykonávať na monitorovanie a zverejňovanie pokroku, vrátane určeného monitorovacieho orgánu. Úspešná strategická vízia otvorenej miestnej samosprávy by mala poskytnúť celospoločenský pohľad na otvorenú verejnú správu a zamerať sa na významné priority otvorenej verejnej správy a ambiciózne reformy, ktoré sú relevantné pre hodnoty OGP, ako sú transparentnosť, verejná zodpovednosť, účasť verejnosti a technológie a inovácie: Transparentnosť: Vládou uchovávané informácie (vrátane informácií o činnostiach a rozhodnutiach) sú otvorené, komplexné, včasné, voľne dostupné verejnosti a spĺňajú základné štandardy otvorených údajov (napr. nespracované údaje, strojová čitateľnosť), ak to formáty umožňujú. Verejná zodpovednosť: Zavedené pravidlá, predpisy a mechanizmy vyzývajú vládne subjekty, aby zdôvodnili svoje konanie, konali na základe kritiky alebo požiadaviek, ktoré sú voči nim vznesené, a prijali zodpovednosť za neplnenie zákonov alebo záväzkov. Účasť a zapojenie verejnosti: Vlády sa snažia mobilizovať občanov, aby sa zapájali do verejnej diskusie, poskytovali príspevky a prispievali k tomu, aby viedli k pružnejšej, inovatívnejšej a efektívnejšej správe vecí verejných. Technológie a inovácie: Vlády uznávajú význam poskytovania otvoreného prístupu občanov k technológiám, úlohu nových technológií pri podpore inovácií a mnohé výhody zvyšovania ich kapacity. Technológie a inovácie nemôžu byť samostatnou zásadou, ale musia podporovať predchádzajúce tri zásady. Strategická vízia a súvisiace záväzky musia byť ambicióznym reformným…

Oblasti verejných politík OGP

Partnerstvo pre otvorené vládnutie sa venuje podpore verejných politík v nasledujúcich témach, resp. oblastiach: Boj proti korupcii – Korupcia škodí všetkým, pretože odčerpáva peniaze z daní z potrebných verejných služieb a projektov. Pre členov OGP je boj proti korupcii nevyhnutný pre transparentné, citlivé a inkluzívne vládutie. Výhodné vlastníctvo – Transparentnosť zvýhodneného vlastníctva sa v krajinách stala dôležitým politickým nástrojom na boj proti korupcii, zastavenie nezákonných finančných tokov a boj proti daňovým únikom. Otvorené uzatváranie zmlúv a verejné obstarávanie – Otvorené uzatváranie zmlúv a transparentnosť vo verejnom obstarávaní preukázateľne šetria peniaze a rozširujú hospodársku súťaž. Politická integrita – Zabezpečenie transparentnosti financovania kampaní, politických strán a demokratickej politiky je základným mechanizmom zodpovednosti demokratickej vlády. Občiansky priestor – Členovia OGP sa snažia presadzovať základné slobody prejavu, zhromažďovania a združovania aj v čase, keď sú tieto ľudské práva vystavené globálnym útokom. Ochrana novinárov a aktivistov – Novinári a aktivisti sú dôležitými sprostredkovateľmi, ktorí spájajú verejných činiteľov s občanmi a slúžia ako vládni strážcovia. Členovia OGP sú odhodlaní pomáhať pri ochrane ich práv a bezpečnosti. Sloboda zhromažďovania – Pokojné zhromažďovanie je nevyhnutné pre zdravé a účinné demokratické inštitúcie. Členovia OGP si vymieňajú osvedčené postupy a skúsenosti s ochranou tohto základného ľudského práva. Sloboda združovania – Členovia OGP umožňujú slobodné pôsobenie zástancov a reformátorov pri zakladaní neziskových organizácií. Digitálna správa – Krajiny OGP využívajú možnosti rozvíjajúcich sa technológií, ako sú umelá inteligencia, algoritmy založené na údajoch a masové sociálne siete, a zároveň vyvíjajú politiky na riešenie hrozieb vrátane dezinformácií, diskriminácie a ochrany súkromia. Fiškálna otvorenosť – Fiškálna otvorenosť zahŕňa širokú škálu postupov a intervencií zameraných na podporu transparentnosti, účasti a zodpovednosti. Je to najobľúbenejšia oblasť politiky v rámci OGP. Rodová rovnosť – Spoločnosti majú väčšiu šancu na úspech, keď sú všetci ľudia rovnocennými a prispievajúcimi členmi. Členovia OGP musia byť zámerní, strategickí a ambiciózni pri zavádzaní perspektív žien a rodových skupín do otvorenej vlády. Spravodlivosť – OGP sa snaží rozšíriť schopnosť reagovať, zodpovednosť a inklúziu do všetkých justičných systémov. Spravodlivosť je novou oblasťou otvoreného vládnutia s rastúcim počtom záväzkov s potenciálne vysokým vplyvom. Marginalizované komunity – Členovia OGP začali nové rozhovory s marginalizovanými a nedostatočne zastúpenými komunitami, čo viedlo k zlepšeniu výsledkov v oblasti zdravia a vzdelávania. Prírodné zdroje – Regulácia využívania prírodných zdrojov a podpora poskytovania verejných statkov sú základnou súčasťou správy vecí verejných. Prístupy otvorenej vlády majú zásadný význam v mnohých aspektoch správy zdrojov – prevencia korupcie v ťažobnom priemysle, kontrola znečistenia, ochrana práv na pôdu a zabezpečenie práv dotknutých komunít. Životné prostredie a klíma – Environmentálne politiky sú už dlhú dobu stredobodom otvorenej verejnej správy – od zavedenia účasti verejnosti prostredníctvom posudzovania vplyvov na životné prostredie, cez zverejňovanie informácií prostredníctvom registrov prenosov znečisťujúcich látok až po zverejňovanie údajov o presadzovaní a dodržiavaní predpisov na internete. Ťažobný priemysel – Transparentnosť a zodpovednosť v sektore ťažobného priemyslu sú kľúčové pre zmiernenie dôsledkov “prekliatia zdrojov” v krajinách, ktoré sú obdarené prírodnými zdrojmi. Pozemkové práva a územné plánovanie – Formalizované, transparentné a zodpovedné vlastníctvo pôdy umožňuje občanom investovať do vlastných komunít a chrániť svoje prírodné zdroje, ako aj pokojne komunikovať medzi sebou navzájom, so súkromnými spoločnosťami a vládou tým, že znižuje hrozby zaberania pôdy. Otvorené parlamenty – Udržateľné reformy otvorenej vlády si vyžadujú legislatívnu podporu. Členom OGP pomáha partnerstvo s parlamentom pri plnení agendy otvorenej vlády. Poskytovanie verejných služieb – Členovia OGP môžu zlepšiť zdravotníctvo, vzdelávanie a iné verejné služby zlepšením transparentnosti a zapojením občanov. Vzdelávanie – Mnohé vlády OGP sa usilujú o väčšiu transparentnosť informácií o vzdelávaní, o priame zapojenie občanov do zlepšovania kvality a o zabezpečenie primeranej zodpovednosti. Zdravotníctvo – Vlády využívajú OGP na budovanie silnejších systémov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom otvorených údajov a participatívneho, zodpovedného verejného rozhodovania. Voda a hygiena – OGP môže pomôcť pri riešení dostupnosti a kvality vodohospodárskych a kanalizačných služieb, a to aj prostredníctvom boja proti korupcii, zlepšenia transparentnosti a priameho zapojenia občanov do rozhodovacích a monitorovacích procesov. Právo na informácie – Prístup k informáciám znamená prístup k spravodlivosti. Občania vyzbrojení informáciami sa môžu domáhať toho, čo im právom patrí. Z tohto dôvodu sa od členov OGP vyžaduje, aby mali zákony zaručujúce právo na informácie. Členovia OGP tiež rozširujú hranice práva na informácie tým, že umožňujú občanom využívať informácie na účasť a formovanie politík, služieb a rozpočtov. Toto bolo obzvlášť účinné na miestnej úrovni, kde sú vlády najbližšie k svojim občanom.  Spracované podľa stránky opengovpartnership.org

Partnerstvo pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (OGP Local)

Prečo Partnerstvo pre otvorené vládnutie (OGP) spolupracuje s miestnymi samosprávami? Miestne samosprávy sú bližšie k ľuďom a ich práca má priamejší vplyv na každodenný život občanov ako práca vlád na národnej úrovni. S nárastom počtu obyvateľov v mestských oblastiach sa zvyšujú požiadavky na služby a potreba efektívnejších a citlivejších samospráv na miestnej úrovni. Nie sú to však len mestské samosprávy, ktoré čelia výzvam, ktorým by mohla pomôcť podpora OGP. Štáty, regióny, provincie a okresy poskytujú kľúčové služby, najmä v rámci federalizovaných systémov, kde sa veľká časť zdravotnej starostlivosti a vzdelávania spravuje na úrovni štátu a miestnych okresov. Tieto samosprávy sú často pohotovejšie ako samosprávy na celoštátnej úrovni a sú bližšie k ľuďom, ktorým majú slúžiť. Vďaka tomu je ich vplyv prostredníctvom účasti na OGP značný. Niekedy majú aj nedostatočné zdroje, a preto majú väčšiu potrebu podpory. Lepšie zviditeľnenie typov iniciatív otvorenej vlády, ktoré sa uskutočňujú na všetkých úrovniach verejnej správy, pomáha OGP lepšie slúžiť nielen miestnym, ale aj národným vládam. Mnohé inovácie a reformy otvorenej vlády sa uskutočňujú na miestnej úrovni a program OGP Local pomáha budovať partnerstvá medzi miestnymi samosprávami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom dosiahnuť, aby ich vlády boli otvorenejšie, zodpovednejšie a lepšie reagovali na potreby občanov. Viac: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/about-ogp-local-program/

Kľúčové princípy otvoreného vládnutia

OECD definuje otvorené vládnutie ako “kultúru vládnutia založenú na inovatívnych a udržateľných verejných politikách a postupoch inšpirovaných princípmi transparentnosti, zodpovednosti a participácie, ktoré podporujú demokraciu a inkluzívny rast.” Ako je možné vidieť aj v citácii OECD, najčastejšie sa v súvislosti s otvoreným vládnutím a jeho definíciou spomínajú tri kľúčové princípy: transparentnosť, participácia a zodpovednosť. (Podľa Smernica o otvorenom vládnutí z r. 2009) Princíp Čo znamená pre občanov Čo znamená pre vládu Transparentnosť (angl. „transparency“) Verejnosť vidí a rozumie tomu ako vláda funguje Sprístupnenie vládnych údajov a informácií o oblastiach, ako sú verejné výdavky, vládne zákazky, lobistická činnosť, vývoj a vplyv politiky a výkon verejných služieb. Zapájanie občanov (angl. „participacion“) Verejnosť vie ovplyvniť to ako vláda funguje Podpora silnej a nezávislej občianskej spoločnosti, zapojenie občanov a iných zainteresovaných strán do rozhodovacích procesov a ochrana oznamovateľov a iných osôb, ktoré upozorňujú na plytvanie, nedbanlivosť alebo korupciu vo verejnej správe. Zodpovednosť (angl. „accountability“) Verejnosť môže žiadať vládu, aby sa zodpovedala za svoje činy. Zavedenie pravidiel, zákonov a mechanizmov, ktoré zabezpečia, aby vláda počúvala, učila sa, reagovala a menila sa, keď je to potrebné. Autorka Laila Bellix navrhuje nasledovné princípy otvoreného vládnutia: Princíp Popis 1.      Efektívna participácia Podporuje sa účasť, ktorá zahŕňa informovanie, konzultácie, zapojenie a posilnenie postavenia občanov a sociálnych organizácií. 2.      Transparentnosť a zodpovednosť Vlády musia aktívne zodpovedať za všetky svoje kroky a prevziať verejnú zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. 3.      Otvorené dáta Musia sa sprístupniť otvorené, úplné, primárne, včasné, prístupné, strojovo spracovateľné, nediskriminačné, nevlastnícke údaje bez licencie a v súlade s medzinárodnými normami pre zverejňovanie údajov na internete. 4.      Otvorenie a opätovné použitie verejných informácií Verejné informácie sa musia šíriť, aby dosiahli svoj plný potenciál. Prioritne sa používajú bezlicenčné, ktoré umožňujú opakované použitie informácií. 5.      Dostupnosť a jednoduchosť Vždy, keď je to možné, sa používa jednoduchý a zrozumiteľný jazyk. 6.      Spolupráca a spolutvorba Postupy a politiky sú navrhnuté tak, aby podporovali spoluprácu a spolutvorbu vo všetkých fázach procesu. 7.      Inklúzia a rozmanitosť Pozornosť sa venuje rozmanitosti a inklúzii. Zahrnuté sú ženy, zdravotne postihnuté osoby, menšiny a/alebo zraniteľné osoby. Pozornosť sa venuje aj používaniu vhodných jazykov, technológií a metodík na začlenenie menšín.  

Základné procesy

Akčné plány Akčný plán obsahuje konkrétne, realistické a ambiciózne záväzky členskej krajiny Iniciatívy pre otvorené vládnutie na dva roky, ktorými rozvíja princípy otvoreného vládnutia. Sú tvorené v spolupráci s predstaviteľmi verejnej správy a občianskej spoločnosti a na Slovensku ich prijíma Vláda SR svojimi uzneseniami. Ich tvorba, ako aj implementácia je pravidelne konzultovaná s členmi a členkami Rady vlády pre MNO, v rôznych tematických pracovných skupinách, prostredníctvom individuálnych stretnutí či na verejných podujatiach, ktoré Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pravidelne organizuje (napr. Týždeň otvoreného vládnutia). Hodnotiace správy O plnení úloh z akčných plánov ÚSV ROS informuje prostredníctvom pravidelných správ. Zároveň v súlade s pravidlami členstva v Iniciatíve pre otvorené vládnutie pravidelne aktualizuje informácie súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na online portáli Trello. Portál je verejne dostupný bez potreby registrácie a obsahuje všetky informácie týkajúce sa stretnutí, jednotlivých úloh či podujatí. Približne v polovici a na konci implementačného obdobia každého dvojročného cyklu ÚSV ROS publikuje tzv. sebahodnotiace správy, v ktorých sumarizuje pokrok v plnení jednotlivých úloh. Nezávislý hodnotiaci mechanizmus Nezávislý hodnotiaci mechanizmus je súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Každá členská krajina má prideleného nezávislého hodnotiteľa / hodnotiteľku, ktorá pravidelne monitoruje a následne dokumentuje proces tvorby a implementáciu jednotlivých akčných plánov a na základne týchto zistení vydáva odporúčania. Prevzaté zo stránky Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Partnerstvo pre otvorené vládnutie

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. „Open Government Partnership“, alebo „OGP“) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov. Iniciatíva pre otvorené vládnutie oficiálne vznikla 20. septembra 2011, kedy sa osem zakladajúcich členských krajín (Brazília, Indonézia, Mexiko, Nórsko, Filipíny a Juhoafrická republika) prihlásilo k Deklarácii otvoreného vládnutia a predstavili svoje prvé akčné plány. Od roku 2011 sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo 79 členských krajín vrátane Slovenska a 20 miestnych vlád. Spoločne pracujú na viac než 3100 záväzkoch, ktoré smerujú k posilňovaniu princípov otvoreného vládnutia a teda k tomu, aby ich vlády boli otvorenejšie, transparentnejšie a zodpovednejšie. Slovensko sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo ako jedna z prvých členských krajín už v roku 2011 prostredníctvom dvojstupňového procesu. Ako prvý krok deklarovala vtedajšia predsedníčka vlády SR Iveta Radičová záujem Slovenska oficiálnym listom (PDF, 138 kB), v ktorom sa prihlásila k dodržiavaniu princípov formulovaných v Deklarácii otvoreného vládnutia. Koordinátorom agendy otvoreného vládnutia a procesmi súvisiacimi s Iniciatívou pre otvorené vládnutie bol a stále je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Druhým krokom bolo vypracovanie prvého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na dvojročné obdobie v rokoch 2012 – 2013, ktorý obsahoval prvé záväzky smerujúce k otváraniu vlády SR v súlade s Deklaráciou otvoreného vládnutia. K dodržiavaniu princípov otvoreného vládnutia sa Vláda SR zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení vlády z roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení vlády SR z roku 2020. Prihlásením sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie sa Slovensko zaviazalo okrem posilňovania hlavných princípov otvoreného vládnutia – transparentnosti, participácie a zúčtovateľnosti vlády voči svojim občanom, aj dodržiavať jednoduché procesné pravidlá: Pravidelne participatívnym spôsobom vypracovať dvojročné národné akčné plány v spolupráci s občianskou spoločnosťou; Implementovať záväzky akčných plánov v súlade s časovým harmonogramom; Na konci každého dvojročného obdobia vypracovať hodnotiacu správu, ktorá sumarizujú úspešnosť implementácie OGP záväzkov; Spolupracovať pri tvorbe nezávislých hodnotiacich správ, ktoré zabezpečuje centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie v spolupráci s nezávislým hodnotiteľom. Prevzaté zo stránky Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Druhé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Na druhom diskusnom podujatí 31. 3. 2021 iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni sa streli aktéri z mestského úradu a občianskej spoločnosti, v celkovom počte 22 účastníkov a účastníčok. Účelom stretnutia bolo uviesť do života platformu Partnerstva pre otvorené vládnutie  a zamerať sa najmä na diskusiu o úlohách, ktoré budú mať na starosti členovia tzv. Jadra+. Výstupy zo stretnutia sme opäť spracovali vo forme vizuálneho grafického zápisu. Zároveň sme vytvorili zoznam aktivít a oblastí, ktoré po spracovaní výstupov a samotnej skúsenosti zo stretnutia “vyplávali” na povrch, ako dôležité pre podporu tvorby akčného plánu Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici: stratégia pre zapájanie širokej verejnosti /mladých ľudí, zraniteľných skupín, podnikateľov, poslancov a vedenie MsÚ; technická podpora pri online stretnutiach, využívanie digitálnych nástrojov pre zdieľanie, podpora užívateľov pri využívaní digitálnych nástrojov a platforiem; používanie jednoduchšieho a rodovo citlivého jazyka; spoločné “zbieranie úrody”, zápisy zo stretnutí, interpretácia toho, čo na stretnutiach odznieva; zber informácií “Čo sa deje v meste” – zisťovanie súčasných prebiehajúcich projektov v rámci mesta na MsÚ, ale aj v občianskom sektore; lokalizácia OGP zo strategického hľadiska, umiestnenie OGP z hľadiska súčasných tvoriacich sa stratégií (UMR, Smart samospráva, atď.), z hľadiska národných, EÚ a globálnych koncepcií (Operačný program, AGENDA 2020, EÚ koncepcie). Budeme veľmi radi, ak by ste sa chceli angažovať pri plnení niektorých týchto aktivít a stali sa spoločne s nami ich “spoluvlastníkmi”. Pozývame vás preto, aby ste si, podľa svojich možností a záujmu, vybrali niektorú z aktivít /oblastí a pripísali svoje meno do kolonky, ktorá prislúcha ku konkrétnej aktivite. Pre nás to bude signál, že s vami môžeme rátať, keď sa budeme konkrétnou aktivitou zaoberať. Uvítame tiež, ak aj vy sami/samé iniciujete stretnutie či návrhy, ako danú aktivitu uchopiť čo najlepšie. Výstupy a pozvánky na podujatia priebežne zverejňujeme aj na facebookovej stránke Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici. Ak by ste mali chuť a záujem nám v niečom pomôcť, neváhajte nás prosím kontaktovať, každá spätná väzba a pomocná ruka je vítaná. (Text a obsah článku je prevzatý zo stránky Dialogue Centre) Čo je otvorené vládnutie? Čo je otvorené vládnutie (PDF) Účastníci stretnutia – aktéri Účastníci stretnutia – aktéri Vizualizovaný zápis Vizualizovaný zápis zo stretnutia (PDF)

Prvé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Vo štvrtok 11. 3. 2021 sme na Zoome odštartovali iniciatívu Partnerstva pre otvorené vládnutie v Banskej Bystrici. Zúčastneným patrí veľká vďaka! Na úvod sa prihovorili a dôveru so záujmom prejavili p. primátor Ján Nosko, p. viceprimátor Milan Lichý, Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Martin Giertl a koordinátorka pre Otvorené vládnutie na národnej úrovni p. Lucia Lacika. Prihlásilo sa 38 ľudí zo všetkých sektorov. Zúčastnili sa aktivisti, poslanci, úradníci z Mestského úradu, v menšom zastúpení aj podnikatelia, akademici. Chýbali nám zraniteľné skupiny a občania – tí o ktorých nie je počuť, nie je ich vidieť, aj keď sa možno “za záclonou” prizerajú so záujmom… Diskutovali sme na otázku: “Čo by sme potrebovali a čím môžeme prispieť ku kvalitnej spolupráci pri tvorbe akčného plánu?” Z diskusie máme jednoznačný odkaz – v Banskej Bystrici chceme otvorene vládnuť a je tu vôľa aj na strane občianskeho sektora, aj zo strany Mesta otvorené vládnutie rozvíjať. Ale je nutné budovať partnerský vzťah Mesta a občianskeho sektora, zlepšiť vzájomnú komunikáciu, pracovať na priateľskej atmosfére, obojstrannej empatii, rešpekte, vzájomne sa počúvať. Bez toho sa otvorene vládnuť nedá. Účastníkom podujatia sme tiež predstavili vznikajúcu “Platformu partnerstva pre otvorené vládnutie”, na ktorej sa bude odohrávať proces tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia. Ak chcete byť v jadre diania, pomáhať nám s dizajnovaním a plánovaním ďalších aktivít, ak chcete tvoriť stratégiu otvoreného vládnutia alebo sa chcete zapojiť do tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia akýmkoľvek spôsobom, neváhajte a prihláste sa do platformy vyplneným krátkeho formulára, kde taktiež nájdete všetky informácie ako bude platforma fungovať. Z podujatia sme pripravili vizuálne spracované zápisy, ktoré nájdete nižšie. (Text je prevzatý zo stránky Dialogue Centre) Vizualizovaný zápis z podujatia Kliknutím na tento odkaz sa vám zobrazí zápis vo formáte PDF. Grafický zápis si môžete pozrieť aj v aplikácii Miro Platforma partnerstva pre spoluprácu Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí dokument vo formáte PDF Platformu partnerstva pre spoluprácu si môžete zobraziť aj v aplikácii Miro: