Menu Zavrieť

Kľúčové princípy otvoreného vládnutia

OECD definuje otvorené vládnutie ako "kultúru vládnutia založenú na inovatívnych a udržateľných verejných politikách a postupoch inšpirovaných princípmi transparentnosti, zodpovednosti a participácie, ktoré podporujú demokraciu a inkluzívny rast."

Ako je možné vidieť aj v citácii OECD, najčastejšie sa v súvislosti s otvoreným vládnutím a jeho definíciou spomínajú tri kľúčové princípy: transparentnosť, participáciazodpovednosť. (Podľa Smernica o otvorenom vládnutí z r. 2009)

Princíp Čo znamená pre občanov Čo znamená pre vládu

Transparentnosť

(angl. „transparency“)

Verejnosť vidí a rozumie tomu ako vláda funguje Sprístupnenie vládnych údajov a informácií o oblastiach, ako sú verejné výdavky, vládne zákazky, lobistická činnosť, vývoj a vplyv politiky a výkon verejných služieb.

Zapájanie občanov

(angl. „participacion“)

Verejnosť vie ovplyvniť to ako vláda funguje Podpora silnej a nezávislej občianskej spoločnosti, zapojenie občanov a iných zainteresovaných strán do rozhodovacích procesov a ochrana oznamovateľov a iných osôb, ktoré upozorňujú na plytvanie, nedbanlivosť alebo korupciu vo verejnej správe.

Zodpovednosť

(angl. „accountability“)

Verejnosť môže žiadať vládu, aby sa zodpovedala za svoje činy. Zavedenie pravidiel, zákonov a mechanizmov, ktoré zabezpečia, aby vláda počúvala, učila sa, reagovala a menila sa, keď je to potrebné.

Autorka Laila Bellix navrhuje nasledovné princípy otvoreného vládnutia:

Princíp Popis
1.      Efektívna participácia Podporuje sa účasť, ktorá zahŕňa informovanie, konzultácie, zapojenie a posilnenie postavenia občanov a sociálnych organizácií.
2.      Transparentnosť a zodpovednosť Vlády musia aktívne zodpovedať za všetky svoje kroky a prevziať verejnú zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
3.      Otvorené dáta Musia sa sprístupniť otvorené, úplné, primárne, včasné, prístupné, strojovo spracovateľné, nediskriminačné, nevlastnícke údaje bez licencie a v súlade s medzinárodnými normami pre zverejňovanie údajov na internete.
4.      Otvorenie a opätovné použitie verejných informácií Verejné informácie sa musia šíriť, aby dosiahli svoj plný potenciál. Prioritne sa používajú bezlicenčné, ktoré umožňujú opakované použitie informácií.
5.      Dostupnosť a jednoduchosť Vždy, keď je to možné, sa používa jednoduchý a zrozumiteľný jazyk.
6.      Spolupráca a spolutvorba Postupy a politiky sú navrhnuté tak, aby podporovali spoluprácu a spolutvorbu vo všetkých fázach procesu.
7.      Inklúzia a rozmanitosť Pozornosť sa venuje rozmanitosti a inklúzii. Zahrnuté sú ženy, zdravotne postihnuté osoby, menšiny a/alebo zraniteľné osoby. Pozornosť sa venuje aj používaniu vhodných jazykov, technológií a metodík na začlenenie menšín.