Menu Zavrieť

Partnerstvo pre otvorené vládnutie

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. „Open Government Partnership“, alebo „OGP“) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie oficiálne vznikla 20. septembra 2011, kedy sa osem zakladajúcich členských krajín (Brazília, Indonézia, Mexiko, Nórsko, Filipíny a Juhoafrická republika) prihlásilo k Deklarácii otvoreného vládnutia a predstavili svoje prvé akčné plány.

Od roku 2011 sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo 79 členských krajín vrátane Slovenska a 20 miestnych vlád. Spoločne pracujú na viac než 3100 záväzkoch, ktoré smerujú k posilňovaniu princípov otvoreného vládnutia a teda k tomu, aby ich vlády boli otvorenejšie, transparentnejšie a zodpovednejšie.

Slovensko sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo ako jedna z prvých členských krajín už v roku 2011 prostredníctvom dvojstupňového procesu. Ako prvý krok deklarovala vtedajšia predsedníčka vlády SR Iveta Radičová záujem Slovenska oficiálnym listom (PDF, 138 kB), v ktorom sa prihlásila k dodržiavaniu princípov formulovaných v Deklarácii otvoreného vládnutia. Koordinátorom agendy otvoreného vládnutia a procesmi súvisiacimi s Iniciatívou pre otvorené vládnutie bol a stále je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Druhým krokom bolo vypracovanie prvého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na dvojročné obdobie v rokoch 2012 – 2013, ktorý obsahoval prvé záväzky smerujúce k otváraniu vlády SR v súlade s Deklaráciou otvoreného vládnutia.

K dodržiavaniu princípov otvoreného vládnutia sa Vláda SR zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení vlády z roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení vlády SR z roku 2020.

Prihlásením sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie sa Slovensko zaviazalo okrem posilňovania hlavných princípov otvoreného vládnutia – transparentnosti, participácie a zúčtovateľnosti vlády voči svojim občanom, aj dodržiavať jednoduché procesné pravidlá:

  1. Pravidelne participatívnym spôsobom vypracovať dvojročné národné akčné plány v spolupráci s občianskou spoločnosťou;
  2. Implementovať záväzky akčných plánov v súlade s časovým harmonogramom;
  3. Na konci každého dvojročného obdobia vypracovať hodnotiacu správu, ktorá sumarizujú úspešnosť implementácie OGP záväzkov;
  4. Spolupracovať pri tvorbe nezávislých hodnotiacich správ, ktoré zabezpečuje centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie v spolupráci s nezávislým hodnotiteľom.

Prevzaté zo stránky Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti