Menu Zavrieť

Základné procesy

Akčné plány

Akčný plán obsahuje konkrétne, realistické a ambiciózne záväzky členskej krajiny Iniciatívy pre otvorené vládnutie na dva roky, ktorými rozvíja princípy otvoreného vládnutia. Sú tvorené v spolupráci s predstaviteľmi verejnej správy a občianskej spoločnosti a na Slovensku ich prijíma Vláda SR svojimi uzneseniami.

Ich tvorba, ako aj implementácia je pravidelne konzultovaná s členmi a členkami Rady vlády pre MNO, v rôznych tematických pracovných skupinách, prostredníctvom individuálnych stretnutí či na verejných podujatiach, ktoré Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pravidelne organizuje (napr. Týždeň otvoreného vládnutia).

Hodnotiace správy

O plnení úloh z akčných plánov ÚSV ROS informuje prostredníctvom pravidelných správ. Zároveň v súlade s pravidlami členstva v Iniciatíve pre otvorené vládnutie pravidelne aktualizuje informácie súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na online portáli Trello. Portál je verejne dostupný bez potreby registrácie a obsahuje všetky informácie týkajúce sa stretnutí, jednotlivých úloh či podujatí. Približne v polovici a na konci implementačného obdobia každého dvojročného cyklu ÚSV ROS publikuje tzv. sebahodnotiace správy, v ktorých sumarizuje pokrok v plnení jednotlivých úloh.

Nezávislý hodnotiaci mechanizmus

Nezávislý hodnotiaci mechanizmus je súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Každá členská krajina má prideleného nezávislého hodnotiteľa / hodnotiteľku, ktorá pravidelne monitoruje a následne dokumentuje proces tvorby a implementáciu jednotlivých akčných plánov a na základne týchto zistení vydáva odporúčania.

Prevzaté zo stránky Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti