Menu Zavrieť

Mesiac: jún 2021

Stretnutie “Tvoríme akčný plán”

Dňa 16. 6. 2021 sa uskutočnilo štvrté verejné online stretnutie pod názvom “Tvoríme akčný plán”. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť väčší priestor na diskusie v oblasti 8 okruhov tém, ktoré vzišli z diskusií na predchádzajúcich stretnutiach Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni. Účastníci stretnutia boli – po stručnom úvode a vysvetlení formátu stretnutia, ktorým bola tzv. “technológia Open Space” – rozdelení do 4 tematických pracovných skupín podľa vlastného výberu, kde mohli jednotlivé témy hlbšie rozdiskutovať a vytvoriť návrhy špecifických záväzkov Otvoreného vládnutia ako zásobník aktivít do akčného plánu, prípadne do iných stratégií. Východiskom pre jednotlivé témy boli už  vygenerované návrhy aktivít z predošlých stretnutí. Aby bolo možné pokryť všetkých osem tém pri možnosti rozdelenia sa na 4 pracovné skupiny, prebehla práca na formulácii návrhov v dvoch “kolách”. Každá z tematických pracovných skupín mala k dispozícii zdieľaný hárok, do ktorého bolo možné vpisovať. Pri formulácii pracovných verzií záväzkov do akčného plánu bolo účastníkom odporučené, aby zohľadňovali vopred určené a zverejnené kritériá pre posudzovanie a výber jednotlivých záväzkov: záväzok má demonštrovať /podporovať minimálne 1 OGP hodnotu záväzok je špecifický (t.j. špecificky opisuje problém, na ktorý sa zameriava, aktivity na riešenie problému, je časovo ohraničený) záväzok má nositeľov (aj na strane mesta, či občianskych iniciatív/organizácií/občanov), ktorí prevezmú za implementáciu záväzku zodpovednosť záväzok má potenciál získať finančnú podporu záväzok má inovačný potenciál, potenciál meniť pravidlá hry v súčasnej praxi, politikách, vo vzťahoch mesta a občanov, atď. záväzok prispieva k eliminácii /k riešeniu konfliktov a/alebo k zvyšovaniu dôvery a/alebo k skvalitňovaniu vzťahov mesta a občanov záväzok je potenciálne možné lokalizovať v mestských a/alebo národných, európskych a globálnych stratégiách výber záväzkov by mal byť konsenzom všetkých zainteresovaných strán Každá tematická skupina mala dvojicu moderátorov – jedného za mestský úrad a jedného zástupcu verejnosti – ktorí mali funkciu “nositeľov” témy. Nakoľko vyhradený čas na celé podujatie, ktoré trvalo dve hodiny, nebol úplne postačujúci na to, aby mohli byť návrhy záväzkov v jednotlivých témach sformulované v celosti a uspokojivom počte, boli účastníci stretnutia “Tvoríme akčný plán” vyzvaní k pokračovaniu na individuálne organizovaných stretnutiach, aby mohli rozpracované návrhy záväzkov dokončiť, najneskôr do piatku 25. 6. 2021 obeda.

Správa o doterajších výsledkoch online stretnutí k príprave akčného plánu

V dňoch 22. 4., 5. 5. a 13. 5. 2021 sa uskutočnili online podujatia – stretnutia pracovného tímu Jadra+ a verejné stretnutia – organizované tímom Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia rôznych oblastí verejnosti, najmä z občianskeho sektora (zástupcovia rôznych mimovládnych, neziskových organizácií, vrátane neorganizovaných aktívnych občanov), akademického sektora (najmä z miestnych fakúlt), úradníci z mestského úradu, niekoľko miestnych poslancov, členovia odborných komisií, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve a tiež jednotliví zainteresovaní občania. Cieľom týchto online stretnutí bolo zozbierať – prostredníctvom jednoduchého brainstormingu – odpovede na otázku „Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?“. Účastníci boli požiadaní o to, aby zdieľali svoje predstavy, nápady, návrhy, ktoré by mali vytvoriť podklad pre tvorbu akčného plánu Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni. Prostredníctvom online nástroja MIRO sme vytvorili vizuálnu, grafickú “zápisnicu” všetkých návrhov, nápadov, pripomienok, zvanú “žatva“ (z angl. „harvest“). Pri zbere informácií a podnetov sme však využili aj online participačnú platformu Consider.It, na ktorej sme vytvorili fórum (https://zapojsa.consider.it), kde občania tiež mohli pridávať svoje námety a návrhy, ako odpoveď na otázku “Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?” Pri spracúvaní odpovedí na otázku “Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?” sme vychádzali z princípov otvoreného vládnutia – transparentnosť, participácia, komunikácia a spolupráca – ku ktorým účastníci stretnutí uvádzali konkrétne návrhy či nápady, avšak priebežne sa objavovali aj ďalšie podnety, ktoré uvedené kategórie presahovali. Tie položili základy ďalším témam, ako sú etika, environmentálne (“zelené”) témy, boj proti korupcii, politika komunitných centier (na území mesta) či prevencia proti extrémizmu. Niekoľko odpovedí malo skôr podobu návrhov konkrétnych opatrení, ktoré by mala samospráva prijať a realizovať. Ukázalo sa tiež, že mnohé návrhy či odpovede sa navzájom prekrývajú, resp. prelínajú, a teda spadajú pod viaceré tematické okruhy. Zozbierané podnety, nápady či  predstavy účastníkov diskusných stretnutí vytvorili zásobník tém pre akčný plán otvoreného vládnutia. Sú nimi dve kategórie tém: Kategória tém, ktorá predstavuje tematické oblasti samotných princípov otvoreného vládnutia, v rámci čoho sme zaznamenali potrebu ich skvalitňovania, resp. skvalitňovania procesov, praxe, politík či budovanie kapacít, v oblastiach týchto princípov. Patria sem: téma participácie téma spolupráce/komunikácie téma transparentnosti Kategória tém, ktorá predstavuje tematické oblasti konkrétnych verejných politík, v ktorých sa vyskytuje potreba/priestor pre kvalitnú aplikáciu princípov otvoreného vládnutia: Verejné politiky životného prostredia a ekologické témy Podpora zapájania verejnosti do tvorby a realizácie verejných politík Spolupráca a komunikácia medzi aktérmi v meste (MsÚ, občiansky sektor, poslanci MsZ a ďalší aktéri) Rozvoj transparentnosti samosprávy a podpora zverejňovania otvorených dát Rozvojové aktivity Mesta – tvorba a realizácia rozvojových a strategických koncepcií a verejných politík Podpora antikorupčných politík a iniciatív Zavádzanie rodovej perspektívy do otvorenej samosprávy Odkaz na grafický zápis na MIRO-boarde: https://miro.com/app/board/o9J_lQr7Iko=/