Menu Zavrieť

Správa o doterajších výsledkoch online stretnutí k príprave akčného plánu

V dňoch 22. 4., 5. 5. a 13. 5. 2021 sa uskutočnili online podujatia - stretnutia pracovného tímu Jadra+ a verejné stretnutia - organizované tímom Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia rôznych oblastí verejnosti, najmä z občianskeho sektora (zástupcovia rôznych mimovládnych, neziskových organizácií, vrátane neorganizovaných aktívnych občanov), akademického sektora (najmä z miestnych fakúlt), úradníci z mestského úradu, niekoľko miestnych poslancov, členovia odborných komisií, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve a tiež jednotliví zainteresovaní občania. Cieľom týchto online stretnutí bolo zozbierať – prostredníctvom jednoduchého brainstormingu – odpovede na otázku „Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?“. Účastníci boli požiadaní o to, aby zdieľali svoje predstavy, nápady, návrhy, ktoré by mali vytvoriť podklad pre tvorbu akčného plánu Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni.

Prostredníctvom online nástroja MIRO sme vytvorili vizuálnu, grafickú "zápisnicu" všetkých návrhov, nápadov, pripomienok, zvanú "žatva“ (z angl. „harvest“).

Pri zbere informácií a podnetov sme však využili aj online participačnú platformu Consider.It, na ktorej sme vytvorili fórum (https://zapojsa.consider.it), kde občania tiež mohli pridávať svoje námety a návrhy, ako odpoveď na otázku “Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?”

Pri spracúvaní odpovedí na otázku “Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?” sme vychádzali z princípov otvoreného vládnutia - transparentnosť, participácia, komunikácia a spolupráca - ku ktorým účastníci stretnutí uvádzali konkrétne návrhy či nápady, avšak priebežne sa objavovali aj ďalšie podnety, ktoré uvedené kategórie presahovali. Tie položili základy ďalším témam, ako sú etika, environmentálne (“zelené”) témy, boj proti korupcii, politika komunitných centier (na území mesta) či prevencia proti extrémizmu. Niekoľko odpovedí malo skôr podobu návrhov konkrétnych opatrení, ktoré by mala samospráva prijať a realizovať. Ukázalo sa tiež, že mnohé návrhy či odpovede sa navzájom prekrývajú, resp. prelínajú, a teda spadajú pod viaceré tematické okruhy.

Zozbierané podnety, nápady či  predstavy účastníkov diskusných stretnutí vytvorili zásobník tém pre akčný plán otvoreného vládnutia. Sú nimi dve kategórie tém:

Kategória tém, ktorá predstavuje tematické oblasti samotných princípov otvoreného vládnutia, v rámci čoho sme zaznamenali potrebu ich skvalitňovania, resp. skvalitňovania procesov, praxe, politík či budovanie kapacít, v oblastiach týchto princípov. Patria sem:

  • téma participácie
  • téma spolupráce/komunikácie
  • téma transparentnosti

Kategória tém, ktorá predstavuje tematické oblasti konkrétnych verejných politík, v ktorých sa vyskytuje potreba/priestor pre kvalitnú aplikáciu princípov otvoreného vládnutia:

  • Verejné politiky životného prostredia a ekologické témy
  • Podpora zapájania verejnosti do tvorby a realizácie verejných politík
  • Spolupráca a komunikácia medzi aktérmi v meste (MsÚ, občiansky sektor, poslanci MsZ a ďalší aktéri)
  • Rozvoj transparentnosti samosprávy a podpora zverejňovania otvorených dát
  • Rozvojové aktivity Mesta - tvorba a realizácia rozvojových a strategických koncepcií a verejných politík
  • Podpora antikorupčných politík a iniciatív
  • Zavádzanie rodovej perspektívy do otvorenej samosprávy

Odkaz na grafický zápis na MIRO-boarde: https://miro.com/app/board/o9J_lQr7Iko=/