Menu Zavrieť

Stretnutie “Tvoríme akčný plán”

Dňa 16. 6. 2021 sa uskutočnilo štvrté verejné online stretnutie pod názvom "Tvoríme akčný plán". Cieľom stretnutia bolo vytvoriť väčší priestor na diskusie v oblasti 8 okruhov tém, ktoré vzišli z diskusií na predchádzajúcich stretnutiach Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni. Účastníci stretnutia boli - po stručnom úvode a vysvetlení formátu stretnutia, ktorým bola tzv. "technológia Open Space" - rozdelení do 4 tematických pracovných skupín podľa vlastného výberu, kde mohli jednotlivé témy hlbšie rozdiskutovať a vytvoriť návrhy špecifických záväzkov Otvoreného vládnutia ako zásobník aktivít do akčného plánu, prípadne do iných stratégií. Východiskom pre jednotlivé témy boli už  vygenerované návrhy aktivít z predošlých stretnutí. Aby bolo možné pokryť všetkých osem tém pri možnosti rozdelenia sa na 4 pracovné skupiny, prebehla práca na formulácii návrhov v dvoch "kolách".

Každá z tematických pracovných skupín mala k dispozícii zdieľaný hárok, do ktorého bolo možné vpisovať. Pri formulácii pracovných verzií záväzkov do akčného plánu bolo účastníkom odporučené, aby zohľadňovali vopred určené a zverejnené kritériá pre posudzovanie a výber jednotlivých záväzkov:

  • záväzok má demonštrovať /podporovať minimálne 1 OGP hodnotu
  • záväzok je špecifický (t.j. špecificky opisuje problém, na ktorý sa zameriava, aktivity na riešenie problému, je časovo ohraničený)
  • záväzok má nositeľov (aj na strane mesta, či občianskych iniciatív/organizácií/občanov), ktorí prevezmú za implementáciu záväzku zodpovednosť
  • záväzok má potenciál získať finančnú podporu
  • záväzok má inovačný potenciál, potenciál meniť pravidlá hry v súčasnej praxi, politikách, vo vzťahoch mesta a občanov, atď.
  • záväzok prispieva k eliminácii /k riešeniu konfliktov a/alebo k zvyšovaniu dôvery a/alebo k skvalitňovaniu vzťahov mesta a občanov
  • záväzok je potenciálne možné lokalizovať v mestských a/alebo národných, európskych a globálnych stratégiách
  • výber záväzkov by mal byť konsenzom všetkých zainteresovaných strán

Každá tematická skupina mala dvojicu moderátorov - jedného za mestský úrad a jedného zástupcu verejnosti - ktorí mali funkciu "nositeľov" témy.

Nakoľko vyhradený čas na celé podujatie, ktoré trvalo dve hodiny, nebol úplne postačujúci na to, aby mohli byť návrhy záväzkov v jednotlivých témach sformulované v celosti a uspokojivom počte, boli účastníci stretnutia "Tvoríme akčný plán" vyzvaní k pokračovaniu na individuálne organizovaných stretnutiach, aby mohli rozpracované návrhy záväzkov dokončiť, najneskôr do piatku 25. 6. 2021 obeda.