Menu Zavrieť

Kategória: Príprava AP

Stretnutie “Tvoríme akčný plán”

Dňa 16. 6. 2021 sa uskutočnilo štvrté verejné online stretnutie pod názvom “Tvoríme akčný plán”. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť väčší priestor na diskusie v oblasti 8 okruhov tém, ktoré vzišli z diskusií na predchádzajúcich stretnutiach Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni. Účastníci stretnutia boli – po stručnom úvode a vysvetlení formátu stretnutia, ktorým bola tzv. “technológia Open Space” – rozdelení do 4 tematických pracovných skupín podľa vlastného výberu, kde mohli jednotlivé témy hlbšie rozdiskutovať a vytvoriť návrhy špecifických záväzkov Otvoreného vládnutia ako zásobník aktivít do akčného plánu, prípadne do iných stratégií. Východiskom pre jednotlivé témy boli už  vygenerované návrhy aktivít z predošlých stretnutí. Aby bolo možné pokryť všetkých osem tém pri možnosti rozdelenia sa na 4 pracovné skupiny, prebehla práca na formulácii návrhov v dvoch “kolách”. Každá z tematických pracovných skupín mala k dispozícii zdieľaný hárok, do ktorého bolo možné vpisovať. Pri formulácii pracovných verzií záväzkov do akčného plánu bolo účastníkom odporučené, aby zohľadňovali vopred určené a zverejnené kritériá pre posudzovanie a výber jednotlivých záväzkov: záväzok má demonštrovať /podporovať minimálne 1 OGP hodnotu záväzok je špecifický (t.j. špecificky opisuje problém, na ktorý sa zameriava, aktivity na riešenie problému, je časovo ohraničený) záväzok má nositeľov (aj na strane mesta, či občianskych iniciatív/organizácií/občanov), ktorí prevezmú za implementáciu záväzku zodpovednosť záväzok má potenciál získať finančnú podporu záväzok má inovačný potenciál, potenciál meniť pravidlá hry v súčasnej praxi, politikách, vo vzťahoch mesta a občanov, atď. záväzok prispieva k eliminácii /k riešeniu konfliktov a/alebo k zvyšovaniu dôvery a/alebo k skvalitňovaniu vzťahov mesta a občanov záväzok je potenciálne možné lokalizovať v mestských a/alebo národných, európskych a globálnych stratégiách výber záväzkov by mal byť konsenzom všetkých zainteresovaných strán Každá tematická skupina mala dvojicu moderátorov – jedného za mestský úrad a jedného zástupcu verejnosti – ktorí mali funkciu “nositeľov” témy. Nakoľko vyhradený čas na celé podujatie, ktoré trvalo dve hodiny, nebol úplne postačujúci na to, aby mohli byť návrhy záväzkov v jednotlivých témach sformulované v celosti a uspokojivom počte, boli účastníci stretnutia “Tvoríme akčný plán” vyzvaní k pokračovaniu na individuálne organizovaných stretnutiach, aby mohli rozpracované návrhy záväzkov dokončiť, najneskôr do piatku 25. 6. 2021 obeda.

Správa o doterajších výsledkoch online stretnutí k príprave akčného plánu

V dňoch 22. 4., 5. 5. a 13. 5. 2021 sa uskutočnili online podujatia – stretnutia pracovného tímu Jadra+ a verejné stretnutia – organizované tímom Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia rôznych oblastí verejnosti, najmä z občianskeho sektora (zástupcovia rôznych mimovládnych, neziskových organizácií, vrátane neorganizovaných aktívnych občanov), akademického sektora (najmä z miestnych fakúlt), úradníci z mestského úradu, niekoľko miestnych poslancov, členovia odborných komisií, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve a tiež jednotliví zainteresovaní občania. Cieľom týchto online stretnutí bolo zozbierať – prostredníctvom jednoduchého brainstormingu – odpovede na otázku „Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?“. Účastníci boli požiadaní o to, aby zdieľali svoje predstavy, nápady, návrhy, ktoré by mali vytvoriť podklad pre tvorbu akčného plánu Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni. Prostredníctvom online nástroja MIRO sme vytvorili vizuálnu, grafickú “zápisnicu” všetkých návrhov, nápadov, pripomienok, zvanú “žatva“ (z angl. „harvest“). Pri zbere informácií a podnetov sme však využili aj online participačnú platformu Consider.It, na ktorej sme vytvorili fórum (https://zapojsa.consider.it), kde občania tiež mohli pridávať svoje námety a návrhy, ako odpoveď na otázku “Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?” Pri spracúvaní odpovedí na otázku “Čomu by sa malo naše Mesto venovať, aby bolo otvorenou samosprávou?” sme vychádzali z princípov otvoreného vládnutia – transparentnosť, participácia, komunikácia a spolupráca – ku ktorým účastníci stretnutí uvádzali konkrétne návrhy či nápady, avšak priebežne sa objavovali aj ďalšie podnety, ktoré uvedené kategórie presahovali. Tie položili základy ďalším témam, ako sú etika, environmentálne (“zelené”) témy, boj proti korupcii, politika komunitných centier (na území mesta) či prevencia proti extrémizmu. Niekoľko odpovedí malo skôr podobu návrhov konkrétnych opatrení, ktoré by mala samospráva prijať a realizovať. Ukázalo sa tiež, že mnohé návrhy či odpovede sa navzájom prekrývajú, resp. prelínajú, a teda spadajú pod viaceré tematické okruhy. Zozbierané podnety, nápady či  predstavy účastníkov diskusných stretnutí vytvorili zásobník tém pre akčný plán otvoreného vládnutia. Sú nimi dve kategórie tém: Kategória tém, ktorá predstavuje tematické oblasti samotných princípov otvoreného vládnutia, v rámci čoho sme zaznamenali potrebu ich skvalitňovania, resp. skvalitňovania procesov, praxe, politík či budovanie kapacít, v oblastiach týchto princípov. Patria sem: téma participácie téma spolupráce/komunikácie téma transparentnosti Kategória tém, ktorá predstavuje tematické oblasti konkrétnych verejných politík, v ktorých sa vyskytuje potreba/priestor pre kvalitnú aplikáciu princípov otvoreného vládnutia: Verejné politiky životného prostredia a ekologické témy Podpora zapájania verejnosti do tvorby a realizácie verejných politík Spolupráca a komunikácia medzi aktérmi v meste (MsÚ, občiansky sektor, poslanci MsZ a ďalší aktéri) Rozvoj transparentnosti samosprávy a podpora zverejňovania otvorených dát Rozvojové aktivity Mesta – tvorba a realizácia rozvojových a strategických koncepcií a verejných politík Podpora antikorupčných politík a iniciatív Zavádzanie rodovej perspektívy do otvorenej samosprávy Odkaz na grafický zápis na MIRO-boarde: https://miro.com/app/board/o9J_lQr7Iko=/

Porada Jadra+ 19. 5. 2021

Dňa 19. 5. 2021 sa uskutočnilo online stretnutie tímu OGP Local s členmi Jadra+, aby prediskutovali aktuálny stav zberu nápadov a návrhov tém do akčného plánu a navrhli kritériá, podľa ktorých bude neskôr prebiehať výber tém, z ktorých sa stanú záväzky pre akčný plán. K čomu sme dospeli:  – uvedomujeme si, že jednotlivé témy sa vzájomne prelínajú; – musíme oddeliť princípy OGP (spolupráca, komunikácia, transparentnosť a participácia) od tém, ktoré boli navrhnuté do akčného plánu – navrhnuté témy majú pomôcť/vylepšiť/naplniť princípy OGP v našej samospráve (úloha pre Jadro); – rozprávali sme sa o kritériách, ktorými budeme oddelené témy do AP môcť vybrať: a) máme kritéria SMART (podobne postupovalo Česko); b) témy/záväzky v AP by mali byť v súlade s princípmi OGP; c) keď prejdeme rozdelené témy cez SMART kritériá (spravíme prvé “sito”) zistíme, ktoré témy vôbec Mesto môže prijať do AP (teda či to je v kompetencii Mesta alebo nie) Chceli by sme mať aj špecifické kritéria pre náš AP – je preto teraz čas sa nad tým zamyslieť. Ak by vám niečo napadlo dajte nám prosím vedieť. V priebehu budúceho týždňa budeme spracovávať témy a následne sa opäť spojíme a dotiahneme kritériá, ktoré budú potom slúžiť na výber tém pre AP. Videozáznam zo stretnutia nájdete tu: https://drive.google.com/file/d/1nRlfFIZKrNJ1I9wbnsylr-3THVXGvilk/view?usp=sharing

Stretnutie JADRA+

Na stretnutí Jadra+, ktoré sa konalo 5. 5. 2021 online formou v Zoom-e, sme si predstavili témy, ktoré sme doposiaľ mohli identifikovať z našich stretnutí aj z verejných podujatí. Tieto témy prikladáme vizuálne spracované v prílohe. V zápise sú poznámky od vás k týmto témam alebo doplnenia, ktoré budeme spracovávať a dopĺňať aj po verejnom podujatí 13. 5. 2021 a po ukončení zberu návrhov na digitálnej participačnej platforme (trvá do 14. 5. 2021 na https://zapojsa.consider.it/). V druhej časti stretnutia/porady sme sa venovali podobe najbližšieho verejného online stretnutia. Uvedomujeme si viacero rovín, po ktorých sa môžeme teraz vybrať: – vieme ešte zbierať témy; – vieme už konkrétne témy špecifikovať, aby sme ich pripravili na prioritizovanie; – vieme (a toto vieme, že potrebujeme a robiť ideme) zistiť aktuálne projekty/dokumenty, ktoré sa realizujú a sú, resp. budú, v platnosti do augusta 2022 a my môžeme našim akčným plánom dopomôcť k realizácií týchto dokumentov (napr. PHSR obsahuje viacero aktivít, ktoré sa nám prelínajú a mohli by sme pomôcť ich naplniť). Porada Jadra+ Vizualizovaný zápis porady Jadra+

Druhé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Na druhom diskusnom podujatí 31. 3. 2021 iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni sa streli aktéri z mestského úradu a občianskej spoločnosti, v celkovom počte 22 účastníkov a účastníčok. Účelom stretnutia bolo uviesť do života platformu Partnerstva pre otvorené vládnutie  a zamerať sa najmä na diskusiu o úlohách, ktoré budú mať na starosti členovia tzv. Jadra+. Výstupy zo stretnutia sme opäť spracovali vo forme vizuálneho grafického zápisu. Zároveň sme vytvorili zoznam aktivít a oblastí, ktoré po spracovaní výstupov a samotnej skúsenosti zo stretnutia “vyplávali” na povrch, ako dôležité pre podporu tvorby akčného plánu Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici: stratégia pre zapájanie širokej verejnosti /mladých ľudí, zraniteľných skupín, podnikateľov, poslancov a vedenie MsÚ; technická podpora pri online stretnutiach, využívanie digitálnych nástrojov pre zdieľanie, podpora užívateľov pri využívaní digitálnych nástrojov a platforiem; používanie jednoduchšieho a rodovo citlivého jazyka; spoločné “zbieranie úrody”, zápisy zo stretnutí, interpretácia toho, čo na stretnutiach odznieva; zber informácií “Čo sa deje v meste” – zisťovanie súčasných prebiehajúcich projektov v rámci mesta na MsÚ, ale aj v občianskom sektore; lokalizácia OGP zo strategického hľadiska, umiestnenie OGP z hľadiska súčasných tvoriacich sa stratégií (UMR, Smart samospráva, atď.), z hľadiska národných, EÚ a globálnych koncepcií (Operačný program, AGENDA 2020, EÚ koncepcie). Budeme veľmi radi, ak by ste sa chceli angažovať pri plnení niektorých týchto aktivít a stali sa spoločne s nami ich “spoluvlastníkmi”. Pozývame vás preto, aby ste si, podľa svojich možností a záujmu, vybrali niektorú z aktivít /oblastí a pripísali svoje meno do kolonky, ktorá prislúcha ku konkrétnej aktivite. Pre nás to bude signál, že s vami môžeme rátať, keď sa budeme konkrétnou aktivitou zaoberať. Uvítame tiež, ak aj vy sami/samé iniciujete stretnutie či návrhy, ako danú aktivitu uchopiť čo najlepšie. Výstupy a pozvánky na podujatia priebežne zverejňujeme aj na facebookovej stránke Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici. Ak by ste mali chuť a záujem nám v niečom pomôcť, neváhajte nás prosím kontaktovať, každá spätná väzba a pomocná ruka je vítaná. (Text a obsah článku je prevzatý zo stránky Dialogue Centre) Čo je otvorené vládnutie? Čo je otvorené vládnutie (PDF) Účastníci stretnutia – aktéri Účastníci stretnutia – aktéri Vizualizovaný zápis Vizualizovaný zápis zo stretnutia (PDF)

Prvé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Vo štvrtok 11. 3. 2021 sme na Zoome odštartovali iniciatívu Partnerstva pre otvorené vládnutie v Banskej Bystrici. Zúčastneným patrí veľká vďaka! Na úvod sa prihovorili a dôveru so záujmom prejavili p. primátor Ján Nosko, p. viceprimátor Milan Lichý, Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Martin Giertl a koordinátorka pre Otvorené vládnutie na národnej úrovni p. Lucia Lacika. Prihlásilo sa 38 ľudí zo všetkých sektorov. Zúčastnili sa aktivisti, poslanci, úradníci z Mestského úradu, v menšom zastúpení aj podnikatelia, akademici. Chýbali nám zraniteľné skupiny a občania – tí o ktorých nie je počuť, nie je ich vidieť, aj keď sa možno “za záclonou” prizerajú so záujmom… Diskutovali sme na otázku: “Čo by sme potrebovali a čím môžeme prispieť ku kvalitnej spolupráci pri tvorbe akčného plánu?” Z diskusie máme jednoznačný odkaz – v Banskej Bystrici chceme otvorene vládnuť a je tu vôľa aj na strane občianskeho sektora, aj zo strany Mesta otvorené vládnutie rozvíjať. Ale je nutné budovať partnerský vzťah Mesta a občianskeho sektora, zlepšiť vzájomnú komunikáciu, pracovať na priateľskej atmosfére, obojstrannej empatii, rešpekte, vzájomne sa počúvať. Bez toho sa otvorene vládnuť nedá. Účastníkom podujatia sme tiež predstavili vznikajúcu “Platformu partnerstva pre otvorené vládnutie”, na ktorej sa bude odohrávať proces tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia. Ak chcete byť v jadre diania, pomáhať nám s dizajnovaním a plánovaním ďalších aktivít, ak chcete tvoriť stratégiu otvoreného vládnutia alebo sa chcete zapojiť do tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia akýmkoľvek spôsobom, neváhajte a prihláste sa do platformy vyplneným krátkeho formulára, kde taktiež nájdete všetky informácie ako bude platforma fungovať. Z podujatia sme pripravili vizuálne spracované zápisy, ktoré nájdete nižšie. (Text je prevzatý zo stránky Dialogue Centre) Vizualizovaný zápis z podujatia Kliknutím na tento odkaz sa vám zobrazí zápis vo formáte PDF. Grafický zápis si môžete pozrieť aj v aplikácii Miro Platforma partnerstva pre spoluprácu Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí dokument vo formáte PDF Platformu partnerstva pre spoluprácu si môžete zobraziť aj v aplikácii Miro: