Menu Zavrieť

Deklarácia otvoreného vládnutia

Aby sa krajiny mohli pripojiť k OGP, musia sa zaviazať, že budú dodržiavať zásady otvoreného a transparentného vládnutia tým, že schvália Deklaráciu o otvorenom vládnutí (nižšie). Schválením tejto deklarácie sa krajiny zaväzujú "podporovať globálnu kultúru otvoreného vládnutia, ktorá posilňuje postavenie občanov a prináša im výhody a presadzuje ideály otvoreného a participatívneho vládnutia 21. storočia".

Deklaráciu schválilo 75 zúčastnených krajín* OGP. Krajina, ktorá sa chce pripojiť k OGP, by mala deklaráciu schváliť vo svojom liste o zámere.

DEKLARÁCIA OTVORENÉHO VLÁDNUTIA

September 2011

Ako členovia Partnerstva pre otvorené vládnutie, zaviazaní dodržiavať zásady zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Dohovore OSN proti korupcii a ďalších platných medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa ľudských práv a dobrej správy vecí verejných:

Uznávame, že ľudia na celom svete požadujú väčšiu otvorenosť vlády. Žiadajú väčšiu občiansku účasť na verejných záležitostiach a hľadajú spôsoby, ako dosiahnuť, aby ich vlády boli transparentnejšie, citlivejšie, zodpovednejšie a efektívnejšie.

Uznávame, že krajiny sa nachádzajú v rôznych štádiách svojho úsilia o podporu otvorenosti vlády a že každá z nás uplatňuje prístup, ktorý je v súlade s našimi národnými prioritami a okolnosťami a s ašpiráciami našich občanov.

Prijímame zodpovednosť za to, že využijeme tento moment na posilnenie našich záväzkov v oblasti podpory transparentnosti, boja proti korupcii, posilnenia postavenia občanov a využitia sily nových technológií na zvýšenie efektívnosti a zodpovednosti vlády.

Podporujeme hodnotu otvorenosti v našej spolupráci s občanmi s cieľom zlepšiť služby, spravovať verejné zdroje, podporovať inovácie a vytvárať bezpečnejšie komunity. Prijímame zásady transparentnosti a otvorenej vlády s cieľom dosiahnuť väčšiu prosperitu, blahobyt a ľudskú dôstojnosť v našich vlastných krajinách a v čoraz viac prepojenom svete.

Spoločne vyhlasujeme, že sme sa zaviazali:

Zvýšiť dostupnosť informácií o činnostiach verejnej správy.

Vlády zhromažďujú a uchovávajú informácie v mene ľudí a občania majú právo vyhľadávať informácie o vládnych aktivitách. Zaväzujeme sa podporovať lepší prístup k informáciám a zverejňovanie informácií o vládnych činnostiach na všetkých úrovniach verejnej správy. Zaväzujeme sa zvýšiť úsilie o systematické zhromažďovanie a zverejňovanie údajov o výdavkoch a výkonnosti vlády v oblasti základných verejných služieb a činností. Zaväzujeme sa aktívne poskytovať vysoko hodnotné informácie vrátane nespracovaných údajov včas, vo formátoch, ktoré verejnosť ľahko nájde, pochopí a použije, a vo formátoch, ktoré uľahčujú opakované použitie. Zaväzujeme sa poskytovať prístup k účinným opravným prostriedkom v prípade neoprávneného zadržiavania informácií alebo príslušných záznamov, a to aj prostredníctvom účinného dohľadu nad procesom odvolania. Uznávame význam otvorených štandardov na podporu prístupu občianskej spoločnosti k verejným údajom, ako aj na uľahčenie interoperability vládnych informačných systémov. Zaväzujeme sa, že sa budeme usilovať získať spätnú väzbu od verejnosti s cieľom identifikovať informácie, ktoré majú pre ňu najväčšiu hodnotu, a zaväzujeme sa, že takúto spätnú väzbu v maximálnej možnej miere zohľadníme.

Podporovať občiansku participáciu.

Oceňujeme účasť verejnosti, všetkých ľudí, rovnako a bez diskriminácie, na rozhodovaní a tvorbe politík. Zapojenie verejnosti vrátane plnej účasti žien zvyšuje efektívnosť vlád, ktoré profitujú z vedomostí, nápadov a schopnosti ľudí poskytovať dohľad. Zaväzujeme sa k väčšej transparentnosti tvorby politík a rozhodovania, k vytváraniu a využívaniu kanálov na získavanie spätnej väzby od verejnosti a k prehlbovaniu účasti verejnosti na tvorbe, monitorovaní a hodnotení vládnych aktivít. Zaväzujeme sa chrániť možnosť neziskových organizácií a organizácií občianskej spoločnosti pôsobiť spôsobom, ktorý je v súlade s naším záväzkom dodržiavať slobodu prejavu, združovania a názoru. Zaväzujeme sa vytvoriť mechanizmy umožňujúce väčšiu spoluprácu medzi vládami a organizáciami občianskej spoločnosti a podnikmi.

Uplatňovať najvyššie štandardy profesionálnej integrity v rámci celej našej administratívy.

Zodpovedná verejná správa si vyžaduje vysoké etické normy a kódexy správania verejných činiteľov. Zaväzujeme sa mať spoľahlivé protikorupčné politiky, mechanizmy a postupy, zabezpečiť transparentnosť pri riadení verejných financií a vládnych nákupov a posilniť právny štát. Zaväzujeme sa zachovať alebo vytvoriť právny rámec na zverejňovanie informácií o príjmoch a majetku národných, vysokopostavených verejných činiteľov. Zaväzujeme sa prijať a uplatňovať pravidlá, ktoré chránia oznamovateľov korupcie. Zaväzujeme sa sprístupniť verejnosti informácie o činnosti a účinnosti našich protikorupčných orgánov na predchádzanie korupcii a presadzovanie práva, ako aj o postupoch, ako sa na tieto orgány obrátiť, pričom budeme rešpektovať dôvernosť konkrétnych informácií týkajúcich sa presadzovania práva. Zaväzujeme sa zvýšiť odstrašujúce prostriedky proti úplatkárstvu a iným formám korupcie vo verejnom a súkromnom sektore, ako aj zdieľať informácie a odborné znalosti.

Zlepšiť prístup k novým technológiám pre otvorenosť a zodpovednosť.

Nové technológie ponúkajú príležitosti na výmenu informácií, účasť verejnosti a spoluprácu. Máme v úmysle využiť tieto technológie na zverejnenie väčšieho množstva informácií spôsobom, ktorý ľuďom umožní pochopiť, čo ich vlády robia, a ovplyvniť rozhodnutia. Zaväzujeme sa rozvíjať prístupné a bezpečné online priestory ako platformy na poskytovanie služieb, zapájanie verejnosti a zdieľanie informácií a nápadov. Uvedomujeme si, že spravodlivý a cenovo dostupný prístup k technológiám je výzvou, a zaväzujeme sa usilovať o zvýšenie online a mobilného pripojenia a zároveň identifikovať a podporovať využívanie alternatívnych mechanizmov občianskej angažovanosti. Zaväzujeme sa zapojiť občiansku spoločnosť a podnikateľskú komunitu s cieľom identifikovať účinné postupy a inovatívne prístupy na využívanie nových technológií na posilnenie postavenia ľudí a podporu transparentnosti vo verejnej správe. Uvedomujeme si tiež, že zvyšovanie prístupu k technológiám zahŕňa podporu schopnosti vlád a občanov využívať ich. Zaväzujeme sa podporovať a rozvíjať využívanie technologických inovácií tak zamestnancami verejnej správy, ako aj občanmi. Chápeme tiež, že technológie sú doplnkom, nie náhradou jasných, použiteľných a užitočných informácií.

Uznávame, že otvorená verejná správa je proces, ktorý si vyžaduje trvalé a udržateľné odhodlanie. Zaväzujeme sa, že budeme verejne informovať o opatreniach prijatých na realizáciu týchto zásad, že budeme konzultovať ich uplatňovanie s verejnosťou a že budeme aktualizovať svoje záväzky vzhľadom na nové výzvy a príležitosti.

Zaväzujeme sa, že pôjdeme príkladom a prispejeme k rozvoju otvorenej vlády v iných krajinách prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a odborných znalostí a nezáväzným, dobrovoľným plnením záväzkov vyjadrených v tomto vyhlásení. Naším cieľom je podporovať inovácie a podnecovať pokrok, a nie definovať štandardy, ktoré sa majú používať ako podmienka spolupráce alebo pomoci, alebo určovať poradie krajín. Zdôrazňujeme, že pre podporu otvorenosti je dôležitý komplexný prístup a dostupnosť technickej pomoci na podporu budovania kapacít a inštitúcií.

Zaväzujeme sa podporovať tieto zásady v našej medzinárodnej angažovanosti a pracovať na podpore globálnej kultúry otvoreného vládnutia, ktorá posilňuje a prináša výsledky pre občanov a presadzuje ideály otvoreného a participatívneho vládnutia 21. storočia.

Zdroj: Open Government Declaration

    * Slovenská republika sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie prihlásila medzi prvými krajinami už v r. 2011.